Desktop Mobile

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน เหมือนที่อยู่ทะเบียนบ้าน
ข้อมูลการผ่านการอบรม
ความเชี่ยวชาญ * ต้องกรอก
ข้อมูลเอกสารประกอบ
ข้อมูลการขอปฏิบัติหน้าที่
ประเภทหน่วยงาน สยจ. จังหวัด
* ต้องเลือก * ต้องเลือก
เป็นผู้มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทำกิจการใดอันอาจกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยหรืออาจเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันกระทรวงยุติธรรม
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ข้าพเจ้าได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยต่อหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอื่นไว้อีก
    เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้าพเจ้ายื่นคำขอมีบัตรผู้ไกล่เกลี่ยครั้งแรก
ข้าพเจ้ายื่นขอหนังสือรับรองเป็นผู้ไกล่เกลี่ยครั้งแรก

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนี้เป็นความจริง และทราบดีว่า หากระบุข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิในการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ไกล่เกลี่ย และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครองของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนี้ ในกรณีที่มีผู้อื่นมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสำเนาเอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้

        และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครั้งนี้ และใช้ประโยชน์ในทางราชการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ได้