Desktop Mobile

ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ผู้ขอยื่นจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเอกสารประกอบ
ข้อมูลประวัติ
ประธานคณะทำงาน
รองประธานคณะทำงาน
เหรัญญิก
เลขานุการ
คณะทำงาน
ที่ปรึกษา
ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามหลักสูตร ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
    ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ รับรอง
ชื่อหลักสูตร
รุ่น/ปี
จัดอบรมโดย
เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
หลักสูตรการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยสำหรับคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ในเขตที่จะขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย * ต้องเลือก
ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ * ต้องเลือก
ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพาทษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ